หน้าหลัก
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คณะกรรมการดำเนินงาน
กำหนดการประชุมวิชาการ
ตารางการรับส่งนักศึกษาและบุคลากร เข้าร่ววมงาน
กิจกรรม Show & Share แลกเปลียนเรียนรู้ประกันคุณภาพการศึกษา
ลงทะเบียน
ลงทะเบียน Oral Presentation
แก้ไขข้อมูลการลงทะเบียน
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ส่งบทคัดย่อ
โครงการที่ส่งบทคัดย่อแล้ว
ตรวจสอบไฟล์ที่ส่งทั้งหมด
ส่งบทคัดย่อที่แก้ไขแล้ว
ส่งไฟล์โปสเตอร์
ส่งไฟล์นำเสนอ
ตัวอย่างการเขียนบทคัดย่อ
ตัวอย่างโปสเตอร์และโลโก้ NESTC2014
ติดต่อสอบถาม

รายละเอียดการลงทะเบียน

รหัสลงทะเบียน W040079
ประเภทการนำเสนอ โปสเตอร์
ชื่อเรื่อง/หัวข้อวิจัย ความหลากหลายของเห็ดป่าที่กินได้ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านโนนแดง ตำบลตูม อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
กลุ่มนำเสนอ เคมีและวิทยาศาสตร์การยาง
สาขาวิชา สาขาจุลชีววิทยา
สมาชิก นางสาวระวิกานต์ ภิรมย์
นางสาวอนุสรณ์ พิมพ์ทอง

อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสรี จันทรโสภณ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
วันที่ลงทะเบียน 2014-01-22 13:51:41
สถานะ อนุมัติ

Faculty of Science, Ubon Ratchathani University
85 Sthollmark Rd. Warinchamrap Ubon Ratchathani, Thailand 34190
Tel. (+66)-0-4535-3401-4 ,Fax (+66)-0-4535-3422
Copyright © 2009 Faculty of Science, Ubon Ratchathani University